Činnosť denného stacionára Naše stacko

Kto sme a čo robíme.

Podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. § 401.

 1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. V dennom stacionári sa
  a) poskytuje

   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. stravovanie

b) zabezpečuje

   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť.

3. Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

4. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Obsadenosť

Prihláška

Postup na podanie prihlášky:

 1. Prihlášku si stiahnite, vytlačte a vyplňte.
 2. Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na obec, v ktorej žijete.
 3. Kópiu vyplnenej prihlášky nám zašlite na dsnasestacko@gmail.com
Tu si môžete stiahnuť potrebný dokument (prihlášku) do svojho zariadenia.
Stiahnuť